Decàleg

L’aventura intel·lectual de la francmaçoneria

Un Decàleg per al segle XXI

  1. CAL RETROBAR una societat filantròpica en recerca de la veritat per tal de millorar l’ésser humà i la societat. Una associació de persones on tothom sigui necessari però ningú no esdevingui imprescindible.
  2. CAL CONSTRUIR una ètica del coratge i refusar qualsevol fatalisme dogmàtic. La Francmaçoneria és l’escenari on homes i dones poden aprendre a progressar per mitjà de les vies iniciàtiques que són l’estudi, la intel·ligència, la prudència i la tolerància.
  3. CAL RECUPERAR el vell esperit del 1717 quan la Francmaçoneria es convertí en especulativa i el Taller (la lògia) era centre i nucli essencial d’acció, independentment que orgànicament pogués dependre d’un organisme superior (l’”Obediència”).
  4. CAL QUE LA SOBIRANIA de la Lògia representi la suma de la sobirania privada individual  i intransferible de cadascun dels seus membres i que així es reflecteixi en totes i cadascuna de les seves manifestacions envers l’exterior (la societat civil).
  5. CAL VETLLAR per tal que l’ancestral concepte dels “Usos i Costums” pels quals es regeixen els principis maçònics –tan escrits com no escrits- es perpetuin com a patró d’actuació en aquesta nostra societat canviant i s’adaptin i s’adeqüin a l’evolució dels temps en profit de l’harmonia universal  i la convivència entre les diversitats etnicoculturals amb què avui convivim. Sense, però, que s’hagi de renunciar a cap de les fites assolides per la llibertat de consciència.
  6. CAL QUE EL FRANCMAÇÓ  maldi per ser un aventurer de la llibertat, entenent la llibertat com la premissa irrenunciable que el faci ser capaç d’esdevenir una persona que respongui plenament i sense mancança de cap mena a tot allò que s’espera d’un ésser humà.
  7. CAL ENTENDRE la Francmaçoneeria com a l’aventura intel·lectual que es visualitza mitjançant unes formes organitzatives autònomes i predeterminades i que es proposa uns objectius que van més enllà de les coordenades d’espai-temps. Els seus objectius transcendeixen les generacions i han d’estar al servei, en cada situació històrica, del millorament de la humanitat.
  8. CAL PER TANT,  ara mateix, que no tot acabi en la “llibertat, igualtat i fraternitat”, divisa màxima. Avui, la Llibertat es Consciència, la Igualtat és Respecte i la Fraternitat és Justícia. I el Lliure Albir com a expressió i síntesi de tots aquests principis, cal que sigui la bandera que brandi tot francmaçó.
  9. CAL QUE LA FRANCMAÇONERIA ROMANGUI, doncs, obligada a una defensa estricta de tots aquells principis i actuacions que s’orientin cap a la preservació de l’entorn humà, tan a nivell espiritual com material. Qualsevol agressió a aquests àmbits caldrà que sigui denunciada amb fermesa i convicció.
  10. LA FRANCMAÇONERIA NO HA de donar lliçons a ningú ni ho ha de pretendre. No ha de servir per muntar macroestructures al servei d’interessos polítics, religiosos i/o econòmics. Però sí que davant del “caos” a què està sotmès el nostre sistema de valors occidental, amenaçat pels totalitarismes més extrems (ideològics, socials, culturals, ètnics…) ha de respondre als “coms” que se’ns plantegen per tal de discernir els “perquès” dels fets humans actuals. El mètode maçònic s’expressa a través del treball comú al si de la lògia, des d’on ha de fluir l’esperit i l’acció que amari els fets de la vida quotidiana de cada Germà i de cada Germana. Només, així progressivament i continuada, hom arribarà  a incidir en l’estrat sociocultural en què li hagi tocat de viure i actuar.

L’Associació de Lògies Maçòniques – Mare Nostrum fa seu aquest Decàleg i així queda recollit implícitament en la seva Constitució. I convida a través del seu Tractat d’Amistat i Reconeixement amb el Suprem Consell del Grau 33 de Catalunya-Gran Col·legi de Ritus, a totes les Potències Maçòniques del nostre país i d’arreu a sumar-se en l’esforç comú per al millorament de la humanitat en els temps prou convulsos d’aquest segle XXI.