Constitució

TÍTOL 1 – General

Art. 1 Sota la denominació Lògies Maçòniques – “Mare Nostrum”, es constitueix aquesta potencia francmaçònica sobirana sota l’advocació del Gran Arquitecte de l’Univers i del Progrès de la Humanitat.

Art. 2 Es regirà preferentment pel Ritu ·Escocès Antic Acceptat, treballant per al millorament moral, intel·lectual i social de la Humanitat, juntament amb la defensa de la democràcia i dels drets humans per damunt de qualsevol ideología. Serà de carácter mixt.

Art. 3 Lògies Maçòniques – “Mare Nostrum” admet tota persona lliure i de bons costums sense cap mena de rebuig social per qüestions ètniques, de sexe, llengua, cultura o religió.

En la seva condició d’Orde iniciàtic, l’Obediència sustenta els sagrats principis francmaçònics de Llibertat, Igualtat i Fraternitat, promou la llibertat de pensament i consciencia i el desenvolupament personal al si de la Tradició francmaçònica dins la plena tolerancia i vers la recerca de la veritat.

TÍTOL 2 – Drets i Deures

Art. 4 Seran admeses a la francmaçoneria mitjançant la Iniciació, aquelles persones majors d’edat , amb capacitat i mitjans suficients per assolir l’ensenyament maçònic.

Art. 5 Són drets maçònics:

 1. Igualtat davant la llei francmaçònica.
 2. Ésser protegit de necessitats morals i materials.
 3. Ésser ascendit de graus maçònics.
 4. Proposar i votar qüestions maçòniques del grau corresponent.
 5. Expressar la propia opinió; recorrer davant dels tribunals maçònics contra actes considerats injustos o contraris a aquesta Constitució.

Art. 6 Són deures dels francmaçons:

 1. Prestar l’ajut necessari a tots els germans.
 2. Servar el secret referent a les institucions maçòniques d’acord amb el grau i honorabilitat respectius de cadascun.
 3. Exercir els càrrecs per als quals sigui nomenat.
 4. Acatar les disposicions i els acords presos en lògia.

Art. 7 Pot perdre la condició de Taller adherit a l’Obediència:

 1. L’incompliment de qualsevol punt d’aquest Pacte el rescindirà automàticament.
 2. Un Taller adherit a l’Obediència perdrà aquesta condició si durant sis mesos es manté al descobert del Tresor.
 3. Tot Taller adherit a l’Obediència podrá abandonar-la sempre i quan es trobi a plom amb el Tresor de l’Obediència d’acord amb la seva Constitució i els seus Reglaments.

TÍTOL III – De les Lògies

Art. 8 Els maçons s’apleguen i treballen en Lògies (Tallers) lliurement adherides al si de l’Obediència.

 1. El Taller representa el fonament bàsic de l’organització francmaçònica, empara els seus membres enfront del món maçònic en funció de la consciencia i de la justicia.
 2. La Lògia és la font i origen de tot dret, autoritat i poder maçònic de forma plenament sobirana.
 3. Els Tallers adherits a l’Obediència es comprometen a vetllar perquè als treballs del Taller no es produeixin confrontacions de caire polític o religiós.

Art. 9 Els Tallers són lliures i independents, incloent tot allò que fa referència a les iniciacions, instrucció, augments de salari dins dels usos del Ritu que practiquin.

 1. Les Lògies constitueixen la primera instancia del poder judicial respecte als seus membres.
 2. Els Tallers haurien de redactar els Reglaments d’ordre interior sempre que no vulnerin els principis d’aquesta Constitució.

Art. 10 La Lògia estarà regularment constituïda i será justa i perfecta quan la integrin set germans com a mínim cinc dels quals Mestres.
Una Lògia es pot constituir per segregació d’altres Lògies de l’Obediència, d’acord amb els Reglaments, les disposicions aplicables, l’Acta de la Constitució i la Carta Patent. El Taller la valida davant de l’Obediència i del món francmaçònic.

Art. 11 En les localitats on no hi hagi prou germans, es pot constituir un Triangle format com a mínim per tres Mestres maçons. Es dissoldrà si al cap de tres anys no es pot constituir en Lògia i dependrà d’un Taller de la mateixa comarca.

Art. 12 Cap Lògia podrá fer cap manifestació o acte públic en nom de l’Obediència.

TÍTOL IV – Organització

Art. 13 A l’Assemblea rau la sobirania de l’Orde.

 1. El Poder Legislatiu resideix en l’Asemblea amb l’Executiu representat pel Gran Mestre per delegació de l’Assemblea i el Poder Judicial representat pel Tribunal Maçònic.

Art.14 Lògies Maçòniques – “Mare Nostrum” treballa simbòlicament els tres graus: Aprenent, Company i Mestre segons el Ritu Escocès Antic Acceptat.

Art. 15 L’Assemblea es reunirá ordinàriament un cop l’any. La componen dos diputats elegits per cada Lògia a cada legislatura, més els Venerables Mestres de cadascuna de les Lògies de l’Obediència ; será presidida pel Gran Mestre juntament amb els Oficials que la mateixa Assemblea designi.

 1. Els diputats dels Tallers tindran dret a veu i vot a l’Assemblea a la qual hi pot asistir qualsevol germà maçó de l’Obediència sense veu ni vot.
 2. L’Assemblea té el poder decisori de presentar un vot de censura a l’actuació del Gran Mestre sempre i quan ho sol·licitin tres diputats. L’aprovació de la posible moció de censura requerirà el vot afirmatiu de les dues terceres parts de l’Assemblea.
 3. Tot allò que faci referència a qualsevol modificació i/o ampliació d’aquesta Constitució requerirà de la majoria absoluta de l’Assemblea.

Art. 16 El Poder Executiu és representat pel Gran Mestre per delegació de la Gran Assemblea General. El Gran Mestre no es pot presentar per al càrrec de la propera elecció un cop acabat el seu mandat

 1. El Gran Mestre té tots els privilegis que la tradició i els costums maçònics li atorga la maçoneria, deurà exercir-los amb prudència, excepcionalitat i amb respecte a la independència i sobirania de les Lògies, als acords de l’Assemblea General i la resta d’institucions generals.
 2. El Gran Mestre ostenta la representació de l’Obediència davant de totes les potències maçòniques i autoritats i institucions profanes.
 3. El Gran Mestre és elegit per sufragi universal directe, secret i lliure de tots els maçons de l’Obediència.
 4. Cada Lògia esdevé Col·legi Electoral; la Gran Assemblea dirimirà els contenciosos posibles i, al seu dia, en proclamarà els resultats.
 5. Podrà optar al càrrec de Gran Mestre qualsevol Mestre Maçó amb un mínim de 3 anys com a Mestre Instal·lat, per tant els candidats a Gran Mestre hauran de pertanyer al Col·legi de Grans Mestres Instal·lats de l’Obediència. El càrrec de Gran Mestre de l’Obediència tindrà una durada de 2 anys amb la possibilitat d’un any de pròrroga.

Art. 17 El Poder Judicial

 1. En Primera Instància s’exercirà en el propi Taller. L’Assemblea delega al Gran Mestre el qual tindrà potestat de nomenar un grup operatiu no representatiu per desenvolupar estrictament els manaments rebuts de l’Assenblea.
 2. Contra la sentència del Jurat constituït en Cambra del Mig s’hi podrà presentar recurs d’apel·lació davant d’un Tribunal format per cinc mestres maçons nomenats per l’Assenblea.

Art. 18 Finances

 1. El Tresor de l’Obediència estarà constituït per les ca pitacions dels Tallers, les aportacions econòmiques dels germans i dels profans. Integraran el seu possible patrimoni, deixes, donacions, adquisicions, atorgades a favor de Lògies Maçòniques – “Mare Nostrum”.
 2. Els comptes anuals de l’Obediència hauran d’enviar-se a les Lògies adherides un mes abans de la data de celebració de l’Assemblea a fi i efecte que aquestes els aprovin si s’escau.
 3. Cap càrrec de l’Obediència no serà remunerat.